Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

TANIMLAR:

Veri Sorumlusu: Hatipoğlu Ayakkabı Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. (Hatipoğlu)
İlgili Kişi: Çeşitli amaçlarla Hatipoğlu ile kişisel verilerini paylaşan ve bu kapsamda kişisel verisi işlenen kişilerdir. İlgili kişilerin başında sözlü, yazılı veya elektronik olarak dolaylı veya doğrudan kişisel verilerini paylaşan veya Hatipoğlu tarafından elde edilmesine olanak sağlamış çalışan, tedarikçi, mal ve hizmet satın alan ve ziyaretçiler yer almaktadır.
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade etmektedir.

Öncelikli olarak belirtmek isteriz ki; Hatipoğlu olarak veri sorumlusu sıfatıyla, hizmetlerimizden faydalanan ilgili kişilerin “kişisel verilerinin güvenliği”nin öncelikli olarak Anayasa’ya, akabinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun şekilde işlenmesi ve tarafımızca muhafaza edilmesi gerektiğinin bilincinde olduğumuzu bildirir, KVKK m.10,11,12 uyarınca bu konudaki haklarınız ile tarafımızın yükümlülükleri hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Hatipoğlu olarak, işlenen tüm kişisel verilerin güvenli bir fiziksel veya elektronik ortamda muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu nedenle tarafımızca muhafaza edilen kişisel verilerin kaybolmaması, hukuka aykırı bir şekilde kullanılmaması ve yetkisiz şahısların eline geçmemesi adına gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınmaktadır.

Bu kapsamda; KVKK m.10,11,12 uyarınca, “Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizi, aşağıda izah edildiği şekilde ve her türlü yasal mevzuatın çizdiği sınır çerçevesinde işlemekte olduğumuzu bildirmek ve bu konuda sizlere karşı aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işbu bilgilendirme formu hazırlanmıştır.


KİŞİSEL VERİLERİN TANIMI:

Hatipoğlu tarafından sunulan faaliyetler kapsamında toplanan, işlenen Kişisel Veriler; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, mal ve hizmet satın alanlarımızın, ziyaretçilerimizin, alt yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin işçilerinin isim, soy isim, vesikalık fotoğrafı, T.C kimlik numarası, T.C kimlik kartındaki bilgiler / nüfus cüzdanındaki bilgiler, adresleri, telefon numaraları vb. bilgiler ile Hatipoğlu ‘nun yürürlükte olan mevzuat kapsamında almak zorunda olduğu tüm kişisel bilgilerdir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında gerçek ve tüzel kişiler ile yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz; Hatipoğlu ’nuin iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Hatipoğlu ’nun faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışmanlar, tedarikçi, ifa yardımcıları, banka ve finans kuruluşları; yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

Bu aktarımlarda işlenen kişisel verileriniz, Hatipoğlu‘nun hizmetlerinin verilebilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, Hatipoğlu’nun hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Hatipoğlu’nun ve faaliyetlerinin tanıtılması, Hatipoğlu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, yasal yükümlülüklerin karşılanması, Ar-Ge, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, idari işlemlerin yapılması, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, Hatipoğlu ’nun hizmetlerinin ve akdettiğimiz sözleşmelerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi için Hatipoğlu ’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Hatipoğlu tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Hatipoğlu içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.


İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI:

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya yazılı başvuru gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. Veriler yasal sürelere tabi olarak veri tabanlarımızda ve bulut ortamında tutulmaktadır. KVKK’nın 11. maddesi gereği Hatipoğlu’na ait info@hatipoglu.com.tr  adresine mail göndererek, kişisel verilerinizin;

a. işlenip işlenmediğini öğrenme

b. işlenmişse bilgi talep etme

c. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

ç. yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme

d. eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

e. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme

f. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme

g. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı da ibraz edilmelidir.


KVKK uyarınca Hatipoğlu’nun Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Hatipoğlu, açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

• Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde, 
• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması, 
• Hatipoğlu ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
• Hatipoğlu‘nun bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, 
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 
• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Hatipoğlu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


KVKK uyarınca Hatipoğlu tarafından işlenen veya saklanan verilere erişimi olanların yükümlülükleri:

KVKK ve TCK hükümleri uyarınca, Hatipoğlu tarafından edinilen, işlenen veya muhafaza altında bulunan Kişisel Verilere, görev tanımı gereği erişim hakkı bulunanlar; erişimlerinde olan kişisel verilerin kurum ihtiyaçları haricinde kullanılamayacağını, her ne şart altında olursa olsun değiştirilemeyeceğini, 3. kişilerle paylaşılamayacağını ve iş tanımları son bulsa dahi bu kişisel veriler ile kişisel verilere erişim kaynaklarını gizli tutacaklarını, gizliliğe riayet edilmemesi halinde şahsi mesuliyet altında olduklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

Sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizde kalmayı sürdürerek çerez kullanımına izin vermektesiniz. Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın.